Sign In

Vietnamese

 

logo            

CAMP là chương trình do chính quyền liên bang tài trợ nhằm giúp đở các sinh viên viễn du (migrant) hoàn tất chương trình đại học năm đầu tiên tại Santiago Canyon College.  CAMP hỗ trợ sinh viên qua nhiều chương trình và dịch vụ khác nhau, và cung cấp phương tiện để trở nên thành công trong lãnh vực giáo dục cấp cao.

Để có nhiều thông tin hơn xin click mouse tại đây  pdf